ACE Design spol. s r.o.

Skočit na navigaci

Logo stránky

EVOKA - Podpora norem ISO ve firmě

Aplikační databázový program EVOKA řeší v prostředí Windows jednoduchým způsobem mnohdy velmi časově náročné a neoblíbené sledování evidenčních agend spojených:

  1. se sledováním absolvování a expirace zdravotních prohlídek pracovníků
  2. se sledováním absolvování a expirace povinných školení určitých skupin pracovníků
  3. s nároky na přidělování a fyzickým výdejem pracovních a ochranných pomůcek
  4. s přidělením pracovních prostředků
  5. se sledováním povinných revizí prostředků

Základem systému jsou číselníky, které umožňují evidenci organizační struktury firmy a jejich zakázek, kategorií a skupin pro pracovní zařazení zaměstnanců s vazbou na nutné zdravotní prohlídky a povinná školení, karet pracovníků a jejich zařazení do kategorií a skupin dle charakteru jejich práce, pracovních a ochranných pomůcek včetně jejich velikosti, ceny a periody nároku na ně z pohledu pracovního zařazení, školení včetně jejich periody a ceny, typů zdravotních prohlídek včetně jejich periody a ceny, pracovních prostředků do tří úrovní včetně jejich popisů a sledování požadovaných revizí.

Pracovníci jsou vedeni na tzv. „elektronických kartách“, kde kromě základních údajů (jméno, adresa, kontaktní telefon, email, fotografie apod.) jsou též informace o velikostech pracovních a ochranných pomůcek. Tyto jsou pracovníkovi přidělovány dle pracovního zařazení (kategorie, skupina), přičemž program eviduje jejich periodicitu, opakovaný nárok a fyzické vydávání. Na kartě je evidováno přidělení pracovních prostředků včetně všech změn o přidělení a též zařazení pracovníka na určitou zakázku (např. stavbu apod.). Karta pracovníka umožňuje též sledování jeho aktuální stavu (aktivní, nemocen, ve výpovědi, propuštěn apod.).

Pracovní prostředky je možné zařadit do tří úrovní zatřídění. Program umožňuje jejich přidělení jednotlivým pracovníkům včetně sledování všech změn, dále požadavky na revize včetně hlídání expirace a sledování nákladů na jejich případné opravy.

U zakázek je možné sledovat jejich stav z hlediska rozpracovanosti, počty vlastních lidí s přiřazením pracovních prostředků a lze též evidovat subdodavatele včetně počtu jejich pracovníků.

Vzhledem k přidělení pracovníků a prostředků na zakázky lze pak jednoduše získat např. přesné informace o stavu prostředků na zakázkách, které jsou vázány na konkrétní pracovníky, stavu volných prostředků ve skladech příp. prostředků, které jsou na zakázky pevně přiděleny. K dispozici jsou též podrobné informace o prostředcích včetně vyznačení doby platnosti revize.

Program umožňuje také evidovat „akce“ – tj. plánovaná hromadná školení, prohlídky a revize včetně vytištění protokolu o jejich absolvování a informace o výsledku. Dále je k dispozici sestava, která zobrazí přehled kdy, kdo a s jakým výsledkem „akci“ absolvoval.

Expirační doby školení, zdravotních prohlídek, revizí a nároků na pracovní a ochranné pomůcky jsou sledovány průběžně, takže uživatel je při každém spuštění programu informován o tom, co např. v daném aktuálním měsíci bude expirovat, případně už expirovalo (interval pro upozornění je nastavitelný).

Na program EVOKA je navázán modul „Objednávky“, který disponuje komfortním číselníkem dodavatelů a je navázán na číselník zakázek. Modul umožňuje vystavování objednávek na materiál, služby apod. pro dodavatele, přičemž bere ohled na zatřídění těchto dodavatelů z pohledu hodnocení ISO (nastavuje se na kartě dodavatele včetně oprávněných osob).

Vede evidenci vystavených objednávek, přičemž eviduje jejich vystavení (vytištění či přímé odeslání emailem) včetně jejich možnost zaevidování potvrzení ze strany dodavatele. Samozřejmostí jsou při vystavení objednávky makra předdefinovaných textů. 

Pro další informace nás kontaktujte na adrese: info@acedesign.cz